Regulamin serwisu Nawara.pl / Pobierowo24.pl

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI – Domki Letniskowe Marek Nawara ®


1. Za rezerwację strony rozumieją umowę, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi domku letniskowego w obiekcie, dla oznaczonej w rezerwacji liczbie osób, w oznaczonym terminie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem dochodzi w chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Wykonawcy przedpłaty w formie zadatku.

2. Dane organizatora usług Turystycznych, zwanego dalej Wykonawcą:

 

Firma: Domki Letniskowe Marek Nawara

siedziba: 72-346 Pobierowo
adres: ul. Wrocławska 1
NIP: 856-125-33-81
REGON 320551784

 

3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę na odlełgłość, o której mowa w pkt. 1. Po stronie Klienta pozostaje obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, wpłata zadatku oznacza jego akceptację.

4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie ( tel. 501 200 200 ), e-mailem ( adres e-mail: nawarsen@op.pl ), lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.nawara.pl / www.pobierowo24.pl

5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego, Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji e-mailem, w którym poinformuje Klienta o warunkach rezerwacji, oraz dostępnych wolnych terminach. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.

6. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie przedpłaty w formie zadatku w toku procesu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości minimum 35% wartości pobytu w terminie  do 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia e-mailem, o którym mowa w pkt 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie i jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Wykonawcą a Klientem.
 
7. Klient zobowiązany jest do zapłaty końcowej ceny wyłącznie w formie gotówkowej odpowiadającej wartości pobytu ( jeżeli nie ma wcześniej zastosowania pkt. 10 niniejszego regulaminu ), pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty przelewem bankowym, powinien najpóźniej 3 dni przed przyjazdem okazać potwierdzenie dokonania przelewu, lub wysłać potwierdzenie wpłaty w PDF na adres e-mail: nawarsen@op.pl .

8. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 7 recepcja wyda Klientowi klucze do domku letniskowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Rezygnacja Klienta z częściowego wykonania umowy przed przyjazdem, lub w trakcie pobytu, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całej ceny - kwoty końcowej za pobyt, pomniejszonej o wpłacony zadatek, oraz nie wywołuje po stronie Wykonawcy obowiązku zwrotu Klientowi uiszczonej zapłaty zadatku. Zgodnie z art. 394 k.c. zadatek służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. W przypadku rezygnacji Klienta z pobytu, Wykonawca ma prawo do zatrzymania zadatku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Klient rezygnuje z wykonania umowy na skutek niezawinionych przez siebie okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć, cena należna Wykonawcy może być przeniesiona ( w formie rabatu ) na kolejny okres pobytu wskazany i potwierdzony przez Wykonawcę, do wykorzystania w ciągu 2 najbliższych lat od daty dokonania pierwotnej rezerwacji. Zgoda na udzielenie rabatu w wysokości wpłaconego zadatku, na poczet przyszłego pobytu, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

10. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydania w każdej chwili nakazu zapłaty pozostałego zobowiązania / dopłaty wskazanej w e-mailu ( potwierdzeniu rezerwacji ) części należności, lub wpłaty końcowej za pobyt ze strony Klienta, zgodnie z przesłanym potwierdzeniem rezerwacji w toku procesu rezerwacji, bez podania przyczyny. Wpłacona kwota częściowa, lub końcowa z uwzględnieniem wpłaconego zadatku, zostanie zaliczona na poczet ceny końcowej za pobyt. Niezrealizowanie dopłaty - wpłaty końcowej ze strony Klienta, oznacza anulowanie rezerwacji, oraz nie wywołuje po stronie Wykonawcy obowiązku zwrotu kwoty wpłaconego zadatku.

 

11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu z każdym czasie przed jego rozpoczęciem w przypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Należność spełnienia świadczenia zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia  oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa w dostępnym terminie obiektu.

12. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie po stronie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować domek letniskowy będący przedmiotem umowy na rzecz innego Klienta.

13. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu.

14. Doba noclegowa kończy się o godz. 10:00 w dniu odjazdu, tym samym Klient zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia domku letniskowego najpóźniej do godz. 10:00. Nie opuszczenie przez Klienta domku letniskowego w wyznaczonym terminie, zobowiązuje go do zapłaty opłaty specjalnej odpowiadającej 150%ceny za każdą rozpoczętą dobę. Za rozpoczęcie doby noclegowej w takim przypadku uznaje się godz. 10:01.

15. Płatność E-transferami, E-przelewami oraz kartami kredytowymi rozliczane są w bezpieczny i szybki sposób on-line przez system Przelewy24 ( DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 ). Po dokonaniu przelewu w ciągu maksymalnie 15 minut otrzymujesz potwierdzenie dokonania płatności, a Państwa rezerwacja nabywa statusu „potwierdzona”.

 

Transakcje te dokonywane są przy użyciu bezpiecznego protokołu połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego gwarantującego bezpieczeństwo danych.

 

Systemy stosowane przez Przelewy24 oraz procedury bezpieczeństwa gwarantują całkowite bezpieczeństwo transakcji internetowych dokonywanych w naszym serwisie www.nawara.pl

 

16. Płatność może być również zrealizowana bezpośrednio na poniższy rachunek bankowy, w tytule przelewu podając imię i nazwisko osoby składającej rezerwację:

 

DOMKI LETNISKOWE Marek Nawara
72-346 Pobierowo, ul. Wrocławska 1
Bank PKO BP  / o. Szczecin nr. rachunku: 63 1020 4812 0000 0002 0085 7193

 

17. Wszystkich Gości obiektu obowiązuje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

 

18. Parkowanie aut wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone. Parking domków jest niestrzeżony i niedozorowany. Wykonawca / właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej / finansowej za szkody pojazdów powstałe w wyniku czynnika ludzkiego, oraz warunków atmosferycznych, jak również nie odpowiada za kradzież ruchomości.

 

19. Personel Domków Letniskowych służy wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji. Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie nr tel. 501 200 200 lub drogą mailową ( e-mail: nawarsen@op.pl )

 

UWAGA: Kopiowanie tekstów oraz zdjęć, jak również powyższych punktów regulaminu w całości lub jego części, zawartych na stronach www.nawara.pl i www.pobierowo24.pl  jest zabronione i będzie prawnie ścigane. Wszystkie treści i opisy ofert znajdujące się na stronach www.nawara.pl  i www.pobierowo24.pl  stanowią własność intelektualną DOMKI LETNISKOWE M.Nawara i chronione są prawami autorskimi. Jakiekolwiek ich kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w całości lub części bez zgody DOMKI LETNISKOWE M. Nawara stanowi naruszenie prawa! ©

Opublikowane na stronach internetowych Nawara.pl materiały oraz informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Szczególnie polecamy: Domek w Pobierowie, Domki nad morzem Pobierowo, Domki letniskowe nad morzem w pobierowie, Noclegi nad morzem, Wczasy w Pobierowie, Pobierowo domki letniskowe
Pobierowo zaprasza na wczasy.